عکسی جالب از یک مکان در دو فصل مختلف روستای اسبو شاهرود خلخال

چاپ